5 de febrer de 2020

Concurs de Microrelats Negres 2020 convocat pel Centre Cultural la Bòbila i la Biblioteca La Bòbila


BASES (en català)

PrimeraObjecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’organització, la presentació i l’atorgament de premis del   Concurs de Microrelats Negres, que organitza el Centre Cultural la Bòbila i la Biblioteca La Bòbila, amb l’objectiu de fomentar la creació de ficcions criminals i l’ús de les xarxes socials.

SegonaNormes de participació
Els participants hauran de ser majors de 18 anys i participar des del seu compte de Twitter, instagram o Facebook. Es considerarà autor el propietari del compte
Es pot participar en aquest concurs en dues modalitats diferents: a través d'un microrelat a twitter o facebook, o bé a través d'una imatge d’instagram.

Els  microrelats i les imatges sempre hauran d’identificar-se amb el Hashtag genèric: #relatsnegres20

Els microrelats poden estar escrits en català o en castellà, i han de tenir una extensió màxima de 140 caràcters a Twitter, incloent l’etiqueta #relatsnegres19. Per als participants que ho facin des de la plataforma Facebook, podran utilitzar el comptador de caràcters que trobaran a: bobila.blogspot.com, i penjar-lo a la pàgina de Facebook:
facebook.com/relatsnegres, també amb l'etiqueta #relatsnegres20, i amb una extensió màxima de 140 caràcters etiqueta inclosa.
Els participants des d’Instagram, han d’acompanyar la imatge de l'etiqueta #relatsnegres20.

Els microrelats hauran de ser obres originals i inèdites, i es podran presentar a partir del 7 de febrer des de les 00.00h. fins el 6 de març de 2020 a les 23.59h, en GTM+1.

Es podran enviar tants relats com es vulgui, però només s’optarà a un premi per compte.

TerceraJurat
El Jurat estarà format pels membres següents:
Un responsable de la Secció de Foment de la Cultura, el Director/a  del Centre Cultural La Bòbila, el Director/a de la Biblioteca La Bòbila, un/a representant de la Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet, un/a representant del Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet i un/a participant del Club de Lectura de Novel·la Negra.
Els premis podran declarar-se deserts si el nivell dels microrelats o les imatges no assoleix l’exigit pel jurat.
La decisió del Jurat, es farà constar en un acta, serà indiscutible i no susceptible de recurs.

Quarta Premis: Lot de llibres de gènere negre i policíac provinents de donacions editorials.
Es concediran els premis per les següents categories:

Premi del jurat:
Al millor microrelat
A la millor imatge
Premi dels lectors:
Al millor microrelat
A la millor imatge

CinquenaVeredicte
El jurat donarà a conèixer el veredicte el 20 de març de 2020, des dels comptes  @BibliotequesLH,  @LHCultura@CClaBobila, @CNLlHospitalet

SisenaCriteris de valoració
El jurat valorarà en els microrelats i les imatges la originalitat, l’adeqüació a l’objecte del concurs i la correcció lingüística en el cas dels microrelats.

Setena Drets d’autor
Les fotografies participants seran propietat de l’autor, que, amb la seva participació permet a l’Ajuntament de L’Hospitalet la utilització, de les fotografies per la realització d’accions publicitàries i exposicions relacionades amb el concurs de Microrelats i autoritza a la comunicació pública i publicació en els mitjans municipals habituals i en els perfils de xarxes socials dels diferents Serveis Municipals organitzadors, amb motius de difusió i publicitat del concurs, sempre sense ànim de lucre

VuitenaPublicitat de la convocatòria
Aquestes bases es publicaran íntegrament a les webs municipals: www.bibliotequeslh.cat i www.labobila.cat

Novena. Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet.  Base jurídica del tracta­ment: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1a) L’interessat dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals. Finalitat del tractament: Participació en el concurs de microrelats negres 2020, que convoquen el Centre Cultural la Bòbila i la Biblioteca La Bòbila. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per complir la finalitat legalment establerta. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).


DesenaClàusules finals
  • L’organització es reserva el dret de fer alguna modificació per motius de causa major. En aquest cas, les persones participants seran informades de qualsevol canvi.
  • L’organització d’aquesta activitat resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquestes bases, i les seves decisions seran indiscutibles.
  • La participació en aquesta activitat suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
Més INFORMACIÓ

HO ORGANITZA
Ajuntament de L’Hospitalet. Servei de Cultura

COL.LABORA
Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet
BASES (en castellano)


Primera. Objeto
El objeto de estas bases es regular la organización, la presentación y el otorgamiento de premios del Concurso de Microrrelatos Negros, que organiza el Centro Cultural la Bòbila  y la Biblioteca La Bòbila,  con el objetivo de fomentar la creación de ficciones criminales y el uso de las redes sociales.

Segunda. Normas de participación
Los participantes tendrán que ser mayores de 18 años y participar desde su cuenta de Twitter, Instagram  o Facebook. Se considerará autor al propietario de la cuenta.
Se puede participar en este concurso en dos modalidades diferentes: a través de un microrrelato en Twitter o Facebook, o bien a través de una imagen en Instagram. 

Los microrrelatos y las imágenes siempre tendrán que identificarse con el hashtag genérico: #relatsnegres20 .  

Los microrrelatos pueden estar escritos en catalán o en castellano, y tienen que tener una extensión máxima de 140 caracteres en Twitter, incluyendo el hashtag #relatsnegres20. Para los participantes que lo hagan desde la plataforma Facebook, podrán utilizar el contador de caracteres que encontrarán en: bobila.blogspot.com, y colgarlo en la página de Facebook: facebook.com/relatsnegres, también con el hashtag   #relatsnegres20 , y con una extensión máxima de 140 caracteres ,etiqueta incluida.

Los participantes de Instagram, tienen que acompañar la imagen del hashtag #relatsnegres20
Los microrrelatos tendrán que ser obras originales e inéditas, y se podrán presentar a partir del 7 de febrero desde las 00.00h. hasta el 6 de marzo de 2010 a las 23.59h, en GTM+1.    

Se podrán enviar tantos relatos como se quiera, pero solo se optará a un premio por cuenta.

TerceraJurado
El Jurado estará formado por los miembros siguientes:
Un responsable de la Sección de Fomento de la Cultura, el Director/a del Centro Cultural La Bòbila, el Director/a de la Biblioteca La Bòbila, un/a representante de la Red de Bibliotecas de L’Hospitalet, un/a representante del Centre de Normalizació  Lingüística de L’Hospitalet  y un/a participante del Club de Lectura de Novela Negra de la Bòbila.
Los premios podrán declararse desiertos si el nivel de los microrelatos o las imágenes no alcanzan el requerido por el jurado.
La decisión del Jurado, se hará constar en un acta, será indiscutible y no susceptible de recurso.

Cuarta. Premios
Lote de libros de género negro y policíaco provenientes de donaciones editoriales.

Se concederán los premios por las siguientes categorías: 


Premio del jurado:
Al mejor microrrelato
A la mejor imagen

Premio de los lectores
Al mejor microrrelato
A la mejor imagen

Quinta. Veredicto
El jurado dará a conocer el veredicto el 20 de marzo de 2020, desde las cuentas @BibliotequesLH, @LHCultura, @CClaBobila i @CNLlHospitalet  

Sexta. Criterios de valoración
El jurado valorará en los microrrelatos y las imágenes la originalidad, la adecuación   al objeto del concurso y la corrección lingüística en el caso de los microrrelatos.


Séptima. Derechos de autor
Las fotografíes participantes serán propiedad del autor, que, con su participación permite en el Ayuntamiento de l’Hospitalet   la utilización, de las fotografías para la realización de acciones publicitarias y exposiciones relacionadas con el concurso de Microrrelatos y autoriza a la comunicación pública y publicación en los medios municipales habituales y en los perfiles de redes sociales de los diferentes Servicios Municipales organizadores, con motivos de difusión y publicidad del concurso, siempre sin ánimo de lucro 

OctavaPublicidad de la convocatoria
Estas bases se publicarán íntegramente en las webs municipales: www.bibiotequeslh.cat y www.labobila.cat

Novena. Información sobre y protección de datos
Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de L'Hospitalet. Dirección postal: calle de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet. Base jurídica del tratamiento: Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. Artículo 6.1a) El interesado da el su Consentimiento papel Tratamiento de Sus datos personales. Finalidad del Tratamiento: Participación en el concurso de microrrelatos negros 2020, que convoquen el Centro Cultural la Bòbila y la Biblioteca La Bòbila. Conservación de los datos: Los datos personales serán conservados el tiempo Necesario para cumplir la Finalidad legalmente establecida. Ejercicio de derechos: En CUALQUIER Momento, usted olla ejercer a los Sedes derechos de acceso, rectificación, supresión, limitaciones, portabilidad y OPOSICIÓN al tratamiento de la información sobre los Suyas datos personales, Ante la Oficina de Atención Ciudadana, calle de Girona, 10, planta baja. Teléfonos Gratuitos 010 y 900 100 277 (fuera del Hospitalet y Móviles).

DesenaCláusulas finales
La organización se reserva el derecho a hacer alguna modificación por motivos de causa mayor. En este caso, las persones participantes serán informadas de cualquier cambio.
La organización de esta actividad resolverá unilateralmente las circunstancias no previstas en estas bases, y sus decisiones serán indiscutibles.
La participación en esta actividad supone la plena aceptación de estas bases.


MÁS INFORMACIÓN

ORGANIZA
 Ajuntament de l’Hospitalet. Servei de Cultura

COLABORA
Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet


0 comentaris:

Publica un comentari

 
Google Analytics Alternative