23 de gener de 2020

CICLE DE CINEMA NEGRE: JEAN-PIERRE MELVILLE

20 de gener de 2020

Inscriu-te al Club de Lectura Crims.cat de BCNegra 2020Inscriu-te al Club de Lectura Crims.cat de BCNegra 2020 en aquest enllaç.


Concurs de Microrelats Negres 2020 convocat pel Centre Cultural la Bòbila i la Biblioteca La Bòbila


BASES (en català)

PrimeraObjecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’organització, la presentació i l’atorgament de premis del   Concurs de Microrelats Negres, que organitza el Centre Cultural la Bòbila i la Biblioteca La Bòbila, amb l’objectiu de fomentar la creació de ficcions criminals i l’ús de les xarxes socials.

SegonaNormes de participació
Els participants hauran de ser majors de 18 anys i participar des del seu compte de Twitter, instagram o Facebook. Es considerarà autor el propietari del compte
Es pot participar en aquest concurs en dues modalitats diferents: a través d'un microrelat a twitter o facebook, o bé a través d'una imatge d’instagram.

Els  microrelats i les imatges sempre hauran d’identificar-se amb el Hashtag genèric: #relatsnegres20

Els microrelats poden estar escrits en català o en castellà, i han de tenir una extensió màxima de 140 caràcters a Twitter, incloent l’etiqueta #relatsnegres19. Per als participants que ho facin des de la plataforma Facebook, podran utilitzar el comptador de caràcters que trobaran a: bobila.blogspot.com, i penjar-lo a la pàgina de Facebook:
facebook.com/relatsnegres, també amb l'etiqueta #relatsnegres20, i amb una extensió màxima de 140 caràcters etiqueta inclosa.
Els participants des d’Instagram, han d’acompanyar la imatge de l'etiqueta #relatsnegres20.

Els microrelats hauran de ser obres originals i inèdites, i es podran presentar a partir del 7 de febrer des de les 00.00h. fins el 6 de març de 2020 a les 23.59h, en GTM+1.

Es podran enviar tants relats com es vulgui, però només s’optarà a un premi per compte.

TerceraJurat
El Jurat estarà format pels membres següents:
Un responsable de la Secció de Foment de la Cultura, el Director/a  del Centre Cultural La Bòbila, el Director/a de la Biblioteca La Bòbila, un/a representant de la Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet, un/a representant del Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet i un/a participant del Club de Lectura de Novel·la Negra.
Els premis podran declarar-se deserts si el nivell dels microrelats o les imatges no assoleix l’exigit pel jurat.
La decisió del Jurat, es farà constar en un acta, serà indiscutible i no susceptible de recurs.

Quarta Premis: Lot de llibres de gènere negre i policíac provinents de donacions editorials.
Es concediran els premis per les següents categories:

Premi del jurat:
Al millor microrelat
A la millor imatge
Premi dels lectors:
Al millor microrelat
A la millor imatge

CinquenaVeredicte
El jurat donarà a conèixer el veredicte el 20 de març de 2020, des dels comptes  @BibliotequesLH,  @LHCultura@CClaBobila, @CNLlHospitalet

SisenaCriteris de valoració
El jurat valorarà en els microrelats i les imatges la originalitat, l’adeqüació a l’objecte del concurs i la correcció lingüística en el cas dels microrelats.

Setena Drets d’autor
Les fotografies participants seran propietat de l’autor, que, amb la seva participació permet a l’Ajuntament de L’Hospitalet la utilització, de les fotografies per la realització d’accions publicitàries i exposicions relacionades amb el concurs de Microrelats i autoritza a la comunicació pública i publicació en els mitjans municipals habituals i en els perfils de xarxes socials dels diferents Serveis Municipals organitzadors, amb motius de difusió i publicitat del concurs, sempre sense ànim de lucre

VuitenaPublicitat de la convocatòria
Aquestes bases es publicaran íntegrament a les webs municipals: www.bibliotequeslh.cat i www.labobila.cat

Novena. Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet.  Base jurídica del tracta­ment: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1a) L’interessat dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals. Finalitat del tractament: Participació en el concurs de microrelats negres 2020, que convoquen el Centre Cultural la Bòbila i la Biblioteca La Bòbila. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per complir la finalitat legalment establerta. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).


DesenaClàusules finals
  • L’organització es reserva el dret de fer alguna modificació per motius de causa major. En aquest cas, les persones participants seran informades de qualsevol canvi.
  • L’organització d’aquesta activitat resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquestes bases, i les seves decisions seran indiscutibles.
  • La participació en aquesta activitat suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
Més INFORMACIÓ

HO ORGANITZA
Ajuntament de L’Hospitalet. Servei de Cultura

COL.LABORA
Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet
BASES (en castellano)


Primera. Objeto
El objeto de estas bases es regular la organización, la presentación y el otorgamiento de premios del Concurso de Microrrelatos Negros, que organiza el Centro Cultural la Bòbila  y la Biblioteca La Bòbila,  con el objetivo de fomentar la creación de ficciones criminales y el uso de las redes sociales.

Segunda. Normas de participación
Los participantes tendrán que ser mayores de 18 años y participar desde su cuenta de Twitter, Instagram  o Facebook. Se considerará autor al propietario de la cuenta.
Se puede participar en este concurso en dos modalidades diferentes: a través de un microrrelato en Twitter o Facebook, o bien a través de una imagen en Instagram. 

Los microrrelatos y las imágenes siempre tendrán que identificarse con el hashtag genérico: #relatsnegres20 .  

Los microrrelatos pueden estar escritos en catalán o en castellano, y tienen que tener una extensión máxima de 140 caracteres en Twitter, incluyendo el hashtag #relatsnegres20. Para los participantes que lo hagan desde la plataforma Facebook, podrán utilizar el contador de caracteres que encontrarán en: bobila.blogspot.com, y colgarlo en la página de Facebook: facebook.com/relatsnegres, también con el hashtag   #relatsnegres20 , y con una extensión máxima de 140 caracteres ,etiqueta incluida.

Los participantes de Instagram, tienen que acompañar la imagen del hashtag #relatsnegres20
Los microrrelatos tendrán que ser obras originales e inéditas, y se podrán presentar a partir del 7 de febrero desde las 00.00h. hasta el 6 de marzo de 2010 a las 23.59h, en GTM+1.    

Se podrán enviar tantos relatos como se quiera, pero solo se optará a un premio por cuenta.

TerceraJurado
El Jurado estará formado por los miembros siguientes:
Un responsable de la Sección de Fomento de la Cultura, el Director/a del Centro Cultural La Bòbila, el Director/a de la Biblioteca La Bòbila, un/a representante de la Red de Bibliotecas de L’Hospitalet, un/a representante del Centre de Normalizació  Lingüística de L’Hospitalet  y un/a participante del Club de Lectura de Novela Negra de la Bòbila.
Los premios podrán declararse desiertos si el nivel de los microrelatos o las imágenes no alcanzan el requerido por el jurado.
La decisión del Jurado, se hará constar en un acta, será indiscutible y no susceptible de recurso.

Cuarta. Premios
Lote de libros de género negro y policíaco provenientes de donaciones editoriales.

Se concederán los premios por las siguientes categorías: 


Premio del jurado:
Al mejor microrrelato
A la mejor imagen

Premio de los lectores
Al mejor microrrelato
A la mejor imagen

Quinta. Veredicto
El jurado dará a conocer el veredicto el 20 de marzo de 2020, desde las cuentas @BibliotequesLH, @LHCultura, @CClaBobila i @CNLlHospitalet  

Sexta. Criterios de valoración
El jurado valorará en los microrrelatos y las imágenes la originalidad, la adecuación   al objeto del concurso y la corrección lingüística en el caso de los microrrelatos.


Séptima. Derechos de autor
Las fotografíes participantes serán propiedad del autor, que, con su participación permite en el Ayuntamiento de l’Hospitalet   la utilización, de las fotografías para la realización de acciones publicitarias y exposiciones relacionadas con el concurso de Microrrelatos y autoriza a la comunicación pública y publicación en los medios municipales habituales y en los perfiles de redes sociales de los diferentes Servicios Municipales organizadores, con motivos de difusión y publicidad del concurso, siempre sin ánimo de lucro 

OctavaPublicidad de la convocatoria
Estas bases se publicarán íntegramente en las webs municipales: www.bibiotequeslh.cat y www.labobila.cat

Novena. Información sobre y protección de datos
Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de L'Hospitalet. Dirección postal: calle de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet. Base jurídica del tratamiento: Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. Artículo 6.1a) El interesado da el su Consentimiento papel Tratamiento de Sus datos personales. Finalidad del Tratamiento: Participación en el concurso de microrrelatos negros 2020, que convoquen el Centro Cultural la Bòbila y la Biblioteca La Bòbila. Conservación de los datos: Los datos personales serán conservados el tiempo Necesario para cumplir la Finalidad legalmente establecida. Ejercicio de derechos: En CUALQUIER Momento, usted olla ejercer a los Sedes derechos de acceso, rectificación, supresión, limitaciones, portabilidad y OPOSICIÓN al tratamiento de la información sobre los Suyas datos personales, Ante la Oficina de Atención Ciudadana, calle de Girona, 10, planta baja. Teléfonos Gratuitos 010 y 900 100 277 (fuera del Hospitalet y Móviles).

DesenaCláusulas finales
La organización se reserva el derecho a hacer alguna modificación por motivos de causa mayor. En este caso, las persones participantes serán informadas de cualquier cambio.
La organización de esta actividad resolverá unilateralmente las circunstancias no previstas en estas bases, y sus decisiones serán indiscutibles.
La participación en esta actividad supone la plena aceptación de estas bases.


MÁS INFORMACIÓN

ORGANIZA
 Ajuntament de l’Hospitalet. Servei de Cultura

COLABORA
Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet


17 de gener de 2020

RUTA LITERÀRIALa Biblioteca us ofereix una ruta, dins del programa de la BCNegra basada en la novel.la d'en Lluís Bosch, Besòs Mar.
Acompanya'ns en aquest recorregut on el mateix autor ens mostrarà llocs desconeguts d'una Barcelona criminal.
La ruta dura unes dues hores aproximadament. El punt de trobada serà el 22 de febrer a les 11 h a fora de l'Estació de la Renfe de Sant Adrià. 

Les inscripcions són limitades i es poden fer a l'enllaç.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb la biblioteca a biblabobila@l-h.cat
BCNEGRA 2020


Existen pocas historias de éxito tan alentadoras como la de BCNegra. Un éxito que no debe privarnos de preparar el futuro creando nuevos lectores y lectoras. Por eso, en esta edición, la del 15.º aniversario, la semana negra llega hasta los centros docentes y lleva a las aulas, en una interesantísima experiencia titulada “Interrogatorio en tercer grado”, a algunos de los mejores autores y autoras negrocriminales del país.
De la mano del actual comisario, Carlos Zanón, BCNegra nos demuestra un año más que tiene una salud de hierro y que aún tiene muchos secretos que desvelar. Como Barcelona, una ciudad que el sol mediterráneo ilumina con fuerza, pero que, aun así, todavía conserva, bajo pliegues sombríos, rincones por descubrir. Y es que la nuestra es una ciudad que, muchas veces, sigue ocultándonos sus mejores virtudes.
¿Quién nos iba a decir hace casi medio siglo que Pepe Carvalho, aquel guardaespaldas que conocimos en Yo maté a Kennedy, se convertiría en uno de los detectives de ficción más famosos del planeta? ¿Y quién podría haber sabido que la ciudad donde nació, Barcelona, acabaría convertida por su culpa en una de las grandes capitales del crimen literario?
En tus manos, el programa de la 15.ª edición de BCNegra. Te invito a pasearte por él y a descubrir, quién sabe, cosas que nunca hubieras podido imaginar...

Joan Subirats i Humet, teniente de alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad

16 de gener de 2020

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA: "PEDROLO REVELAT NEGRE"


Del 3 de febrer a l’1 de març de 2020
Al Centre Cultural de La Bòbila
Inauguració: dimarts, 4 de febrer, a les 19.30 h

Des del grup de lectura de les Dames del Crim de la Llibreria La Llar del Llibre de Sabadell, ens varen demanar una col·laboració fotogràfica per a la Setmana Negra.  Atès que és l’any del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, vàrem proposar recrear en imatges les novel·les Joc brut i L’inspector fa tard.  El projecte l’han desenvolupat Georgina Gorriz i Miquel Traveria.  Hem fet la lectura i selecció d’imatges, la recerca de localitzacions possibles així com de persones i recursos necessaris per desenvolupar-lo.  Miquel Traveria és metge de professió i fotògraf aficionat.  Georgina Gorriz treballa a l’administració local.  Ambdós porten desenvolupant des de 2013 el projecte fotogràfic de retrat “Objectes significants”, que ha estat exposat al Casal Pere Quart de Sabadell, a FineArt d’Igualada i Festimatge de Calella, entre d’altres.  L’exposició mostra fotografies de dues novel·les: L’inspector fa tard i Joc brut.

Exposició de fotografia &qu... by Biblioteca la Bòbila on Scribd

15 de gener de 2020

BCNEGRA A L'HOSPITALET

14 de gener de 2020

TIANA NEGRA 2020


Estem molt contents perquè avui ja podem compartir amb tots vosaltres el programa defintiu del Tiana Negra 2020. Dos dies plens d'activitats amb els millors autors i editorials de la literatura negra catalana. 


13 de gener de 2020

SÈRIES I PEL·LÍCULES MÉS PRESTADES DE 2019


Pel·lícules

Tres anuncios en las afueras
El guardián invisible
Lo que no te mata te hace más fuerte
Un golpe a la inglesa
El muñeco de nieve
Asesinato en el Orient Express (2017)
Ángeles caídos
Cop hater
Años sin días
Obsesión


Sèries TV

Bron/Broen. Trilogía
Johnny Staccato. La serie completa
Fargo. Temporadas #1 y #2
Los crímenes de Fjällbacka
La casa de papel. Serie completa
Miami vice. Temporada #1
Las calles de San Francisco. Temporada #1
McMafia. Temporada #1
Los persuasores
Se ha escrito un crimen. Temporada #2

11 de gener de 2020

ELS MÉS PRESTATS DE 2019


Una temporada salvaje / Joe R.Lansdale
La ciudad del horizonte / Anton Gill
La venganza de Tiburón / Dani el Rojo
Los sudarios no tienen bolsillos / Horace MacCoy
El asesinato de Harriet Krohn / Karin Fossum
El món no em deu res / Massimo Carlotto
El guardián invisible / Dolores Redondo
Luz de seguridad / Shannon Burke
Antes de los años terribles / Víctor del Árbol
La escena / Clarence L.Cooper
El secuestro de la vírgen negra / Dani el Rojo
El caso Fitzgerald / John Grisham
Nuestra señora de la Esperanza / David Monthiel
Todo esto te daré / Dolores Redondo
Kaputt mundi / Ben Pastor
Ofrenda a la tormenta / Dolores Redondo
Annabelle / Lina Bengtsdotter
La habitación en llamas / Michael Connelly
En el nombre del hijo / Donna Leon
El día que se perdió la cordura / Javier Castillo

9 de gener de 2020

Raimon Escudé i Pladellorens


Als prestatges de La Bòbila ja tenim part de la donació que la família Escudé ens ha fet. Pertanyen a la biblioteca personal d'en Raimon Escudé i Pladellorens, terrassenc sobretot, també advocat i polític català.
En Raimon Escudé va ser una persona compromesa políticament. Va militar a diferents partits al llarg de la seva vida, arribant a ser Diputat al Parlament de la Generalitat entre els anys 80 i 90.

Són molts els temes que conformen les seves lectures. En descobrir la seva biblioteca trobem, a banda del polític i advocat, una persona amb una vasta formació, poliglota, amant del còmic, interessat per la història de Catalunya, la religió, la música i la novel·la negra. Val a dir que tot i que algunes col·leccions tenen uns anys es troben en molt bon estat de conservació.

La biblioteca personal de novel·la negra d'en Raimon Escudé és sorprenentment vasta, amb col·leccions de novel·la negra clàssica i actual en francès, anglès, castellà, etc. que anirem incorporant al nostre fons.

Des del nostre bloc volem donar gràcies a la seva família per haver-se posat en contacte amb nosaltres i fer aquesta donació. D'aquesta manera la biblioteca d'en Raimon Escudé continuarà donant servei, posant a l'abast de tot el sistema de lectura pública català un magnífic fons especialitzat en novel·la negra i popular.

L'H CONFIDENCIAL #126: SAJALÍN EDITORES

 
Google Analytics Alternative