9 de desembre del 2021

L’escriptor novaiorquès Don Winslow guanya el XVII Premi Pepe Carvalho

 (El Punt/Avui, 7 de desembre del 2021)


Imatge de Don Winslow durant una entrevista amb motiu del premi RBA de novel·la que va guanyar el 2015 


ACN - BARCELONA

L’escrip­tor Don Wins­low (Nova York, 1953) ha estat dis­tin­git amb el XVII Premi Pepe Car­valho, que reco­neix la tra­jectòria literària en l’àmbit de la novel·la negra.

El lliu­ra­ment del guardó serà el pròxim 10 de febrer al Saló de Cent de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona, en el marc del fes­ti­val BCNe­gra.

El jurat, for­mat per Car­los Zanón com a pre­si­dent, Anna Abe­lla, Núria Cade­nes, Rosa Ribas, Daniel Vázquez Sallés i Ser­gio Vila-Sanjuán, ha des­ta­cat “l’obra monu­men­tal” de Wins­low i la seva “capa­ci­tat per trans­for­mar la inves­ti­gació i la infor­mació en mate­rial de cre­ació”.

L’escrip­tor nova­iorquès compta amb més d’una vin­tena de novel·les, entre les quals des­ta­quen ‘L’hivern de Frankie Mac­hine’ (Columna) o ‘Cor­rupción poli­cial’ (RBA).

La seva dar­rera obra publi­cada ha estat ‘Rotos’ (Har­per­Co­llins). Wins­low ha rebut ja guar­dons de pres­tigi que el reco­nei­xen com un dels autors més relle­vants del pano­rama negre actual, entre els quals des­ta­quen el Mal­tese Fal­con, que ha obtin­gut diver­ses vega­des, l’Ian Fle­ming Steel Dag­ger, el premi de la crítica de Los Ange­les Times, el premi Ray­mon Chand­ler o el premi RBA de novel·la.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 
Google Analytics Alternative